24. One year of Instagram

(English translation under the dutch text! – Don’t mind the google translation! :-p )

Het is ondertussen sinds januari al een jaar geleden dat ik het Instagramaccount ‘Saartjes_grams’ aanmaakte. Dit met de bedoeling om foto’s te delen op een leuke, originele manier en anders dan wat anderen doen op hun feeds. Omdat ik wist dat ik uiteindelijk wel terug wilde gaan bloggen, wilde ik alvast een originele naam bedenken voor mijn account zodat deze ook waardig genoeg zou zijn om als naam voor mijn blog te gaan gebruiken.

Nu zijn we een jaar verder en wil ik mijn bevindingen over dit sociale medium delen. Laten we maar eens even heel eerlijk zijn over hoe Instagram werkt…

Ik ben met mijn account begonnen en wist van mijn vorige account ‘chichicara’ dat je om aan volgers en likes te komen, zelf anderen moest liken of volgen. Al is de content die je plaatst nog zo goed, zonder zelf te liken of te volgen zal je niet echt populair worden.

Door gedurende maanden en maanden foto’s van anderen te liken, ben ik zo gegroeid tot het aantal volgers dat ik nu heb. Natuurlijk ging ik ook mensen volgen, maar wel de accounts die ik zelf wel leuk vond.

Gaandeweg kwam ik door veel met IG bezig te zijn er ook achter hoe het Instagramwereldje met de vele influencers echt werkt. Als je denkt dat de vele likes/volgers van de meeste influencers echt oprecht zijn, dan ben je verkeerd! Er bestaan immers allerhande instagramgroepjes, telegramgroepjes, … – Noem maar op! – waarin je elkaars foto post en waarin vaak afgesproken is dat je elkaar volgt, maar voornamelijk dat je elkaar likes geeft alsook comments geeft bij de foto’s die geplaatst worden. En ja… Ik heb ook zo’n groepjes waar ik inzit – Al ben ik de laatste maanden veel minder actief! -, dus ik deed of doe hier deels ook aan mee. Er zijn ook groepjes bij van accounts die ik echt leuk vind en waar ik de mensen die achter deze accounts schuilen ook echt tof vind en geregeld mee communiceer. Dus ondanks het hele ‘fake’ gedoe, heb ik wel leuke mensen leren kennen die oprecht begaan zijn en waar je regelmatig eens mee praat online.

Nu het bovenstaande is 1 ding en het is natuurlijk een keuze die je zelf maakt om anderen zoals afgesproken te liken of te volgen. Uiteindelijk steek je hier zelf ontzettend veel tijd in om zo zelf ook aan likes of volgers te komen. Hoewel ik deze werkwijze niet helemaal correct vind, kan ik hier nog redelijk mee leven.

Waar ik me dan wel superhard aan erger? De accounts die volgers en likes kopen en de accounts die continu volgen en ontvolgen. Dat is zo oneerlijk tegenover wie het wel goedbedoeld en het op een eerlijke manier wil spelen. En dat volgen/ontvolgen vind ik gewoon stom! Zodra je terugvolgt – als de account leuk is! -, ontvolgen ze je al. Puur om zo zelf veel volgers te krijgen. Omdat ik hier onnozel van werd, heb ik me dan een app geïnstalleerd dat laat zien wie je volgt/ontvolgt. Zo kon ik een einde maken aan die accounts die zo werkten. Ontvolg je mij? Wel, dan ben je niet echt geïnteresseerd! Als ik jou dan toevallig wel volgde… Dan krijg je van mij geen volg meer. En al zeker niet meer als datzelfde account meer dan 3x deze werkwijze toepast op mijn account.

Wat wil ik nog kwijt over het Instagramgegeven? Instagram probeert wel heel dit bovenstaande gedoe in te perken. En dat is op zich goed. Maar ik vind het wel jammer, dat eerlijke accounts er ook wel voor boeten. Wanneer je te veel liked op korte tijd – En ik had het voor nadat ik terugkwam van vakantie – Waar geen internet aanwezig was! – en ik dus een heleboel wilde inhalen. Wat gebeurt er dan als je teveel liked? Dan word je voor 24u geblokkeerd en kan je niets meer doen. Ik begrijp Instagram, maar ik vond het echt stom.

Ik merk nu ik een aantal maanden al wat minder actief ben geweest op Instagram, dat ik hierdoor ook al veel volgers ben verloren. Als je niet zowat dagelijks post of zelf likes blijft geven aan anderen, verlies je heel wat van wat je hebt opgebouwd.

Op dit moment, nu een jaar later, heb ik zoiets van ‘Let it go!’. Er is nog een leven buiten Instagram en dat is voor mij belangrijker dan heel het social media – gedoe. Ik deel nog wel foto’s op mijn IG, ik like voornamelijk nog de accounts die ik echt leuk vind en waar ik ietwat connectie mee voel, maar mijn vrije tijd gaat veel meer terug naar wat in mijn leven belangrijk is! Het geeft me zoveel meer rust in mijn hoofd! En wanneer ik zin heb om veel actief te zijn, ben ik veel actief op IG. Heb ik er minder zin in, so be it, maar dan heb ik andere, leukere dingen aan mijn hoofd! 🙂

Grtz!

Sarah

lijn

It has been a year since January since I created the Instagram account ‘Saartjes_grams’. This with the intention to share photos in a fun, original way and different from what others do on their feeds. Because I knew that I eventually wanted to go back to blog, I wanted to come up with an original name for my account so that it would be decent enough to use it as a name for my blog.

Now we are a year further and I want to share my findings about this social medium. Let’s be honest about how Instagram works …

I started with my account and knew from my previous account ‘chichicara’ that you had to like or follow others to gain followers and likes. Although the content you post is still so good, without liking or following you will not really become popular.

By likening pictures of others for months and months, I have grown to the number of followers I have now. Of course I also followed people, but only the accounts that I liked myself.

Gradually I found out through being busy a lot with IG, how the Instagram world with the many influencers really works. If you think that the many likes / followers of most influencers are really sincere, then you are wrong! There are all kinds of Instagram groups, telegram groups, … – You name it! – in which you post each other’s photo and in which it is often agreed that you follow each other, but mainly that you give each other likes and give comments on the photos that are placed. And yes … I also have such groups where I am – Even though I have been much less active in recent months! -, so I did or partly participate in this. There are also groups of accounts that I really like and where I find the people behind these accounts really cool and regularly communicate with them. So despite the whole ‘fake’ thing, I got to know nice people who are sincerely committed and whom you regularly talk to online.

Now the above is one thing and it is of course a choice that you yourself make to like or follow others as agreed. In the end, you put a lot of time into this yourself in order to get yourself likes or followers. Although I do not find this method completely correct, I can still live reasonably well with this. What makes me mad? The accounts that buy followers and likes and the accounts that continuously follow and unfollow. That is so unfair to those who are well-intentioned and want to play it in a fair way. And that follow / unfollow is just stupid! As soon as you return – If the account is fun! -, they are already unfollowing you. Just to get many followers themself. Because I got silly about it, I installed an app that shows who follows / unfollows you. In that way I could put an end to those accounts that worked like this. Do you unfollow me? Well, then you are not really interested! If I happened to follow you … Then you will not get a follow from me anymore. And certainly not if the same account more than 3x applies this method to my account.

 What do I also want to say about the Instagram – app? Instagram tries to limit all of this stuff above. And that is good in itself. But I think it’s a shame that honest accounts also pay for it. When you like too much in a short time – And it happened to me after I came back from vacation – Where no internet was present! – and I wanted to catch up with a lot. What happens if you like too much? Then you will be blocked for 24 hours and you will not be able to do anything anymore. I understand Instagram, but I thought it was really stupid.

I notice now that since I have been a little less active on Instagram for a couple of months, I have lost many followers. If you do not post almost every day or give likes to others, you lose a lot of what you have built up.

At the moment, now a year later, I have something like ‘Let it go!’. There is still a life outside Instagram and that is more important for me than the whole social media stuff. I still share photos on my IG, I mainly like the accounts that I really like and where I feel a bit connected, but my free time goes back much more to what is important in my life! It gives me so much more peace in my head! And when I feel like being active a lot, I am very active at IG.Do I not feel like being busy on it, so be it, but then I have other, nicer things on my mind! 🙂

Grtz!

Sarah

 

3 reacties

  1. bluebirdbelgium

    Ik herken het helemaal.
    Ik heb nog lang niet zoveel volgers, vooral ook omdat ik op zoek ga naar accounts waar ik interactie mee kan opbouwen op een eerlijke manier.
    De pods heb ik links laten liggen…

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s